PRIVACYVERKLARING

Per 25 mei 2018

PRIVACYVERKLARING - OFFENBACH GROEP

Dank u voor uw bezoek aan onze online winkel.

Bescherming van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Ron Offenbach B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. U kunt contact met ons opnemen via privacy@offenbachgroup.com

Hieronder vindt u uitgebreide informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan.

1. Algemeen

Frank 1967 is onderdeel van de Offenbach Groep. Offenbach Group acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt, alsmede aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR / AVG) vanaf het moment van inwerkingtreding. Offenbach Group is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben geen functionaris voor gegevensbescherming (DPO / FG), maar wij helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen via privacy@offenbachgroup.com.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt en met welk doel.

2. Welke persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt

Wanneer u onze website gebruikt zonder een aankoop te doen, wordt u niet om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Als er sprake is van een aankoop van een van onze producten (via onze website, telefonisch, per e-mail of andere kanalen), wordt er om bepaalde informatie gevraagd om u als koper te identificeren. Dit doen wij aan de hand van verschillende gegevens, zoals: naam, afleveradres, telefoonnummer en andere gegevens die op het aankoopformulier worden vermeld. Op de website wordt duidelijk aangegeven welke velden optioneel en/of verplicht in te vullen zijn. Om gebruik te kunnen maken van onze diensten is een registratie vereist om het bestelproces succesvol te kunnen starten. Deze geregistreerde gegevens worden verzameld en opgeslagen in ons systeem. Ons doel is om u met behulp van de registratie een snelle, efficiënte en prettige koopervaring te bieden. Het maakt het voor ons ook mogelijk om onze service waar nodig te verbeteren. Belangrijk voor u om te weten is dat wij alleen de noodzakelijke informatie verzamelen wanneer u een bestelling plaatst. Daarnaast zijn bij uw bezoek aan onze website ook andere gegevens automatisch beschikbaar, zoals uw IP-adres, informatie over de internetsite van waaruit u onze website heeft geopend of over de door u gebruikte internetbrowser (technische informatie). Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogden. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@offenbachgroup.comdan zullen wij deze informatie verwijderen.

3. Gebruik van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: 

  • Om uw bestelling en betaling af te handelen
  • Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Om u te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze diensten uit te voeren
  • Om u de gelegenheid te geven een account aan te maken
  • Om goederen en diensten aan u te leveren- Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
  • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4. E-mail marketing

Reclame via e-mail indien u zich abonneert op de nieuwsbrief.

Als u zich abonneert op onze nieuwsbrief, zullen wij u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief sturen op basis van uw toestemming volgens Art. 6 (1) 1 lit. a) GDPR, waarbij wij de door u voor dit doel gevraagde of verstrekte gegevens afzonderlijk gebruiken.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief. Daartoe kunt u een bericht sturen naar de hieronder vermelde contactoptie of de afmeldlink in de nieuwsbrief gebruiken. Bij afmelding zullen wij uw e-mailadres verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het verdere gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden uw persoonsgegevens verder te gebruiken in de reikwijdte en op de wijze die wettelijk zijn toegestaan, waarover wij u in deze mededeling informeren.

5. Opslagtermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig en niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen.

6. Wat zijn uw rechten?

Op grond van de Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen met betrekking tot uw gegevens. In deze rubriek worden uw rechten beschreven. Indien u één of meer rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen. U kunt dit doen door ons een e-mail te sturen (privacy@offenbachgroup.com). Om uw verzoek te kunnen verwerken, hebben wij ten minste de volgende informatie van u nodig: 

  • Je volledige naam;
  • Uw adres;
  • Een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Om misbruik van uw kopie te voorkomen, raden wij u altijd aan het volgende te doen: breng op uw kopie een merkteken aan, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop u het verstrekt heeft. Bijvoorbeeld: "Offenbach Groep, inzageverzoek1mei2018". Maak ook uw burgerservicenummer onleesbaar.

Het is mogelijk dat wij bij de behandeling van uw verzoek aanvullende informatie van u nodig hebben.

Recht van toegang en inspectie
U heeft te allen tijde recht op kosteloze inzage van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage per e-mail indienen.

Recht op verbetering, verwijdering en beperking
U hebt altijd het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te wissen. Gegevens die wij op grond van wettelijke, statutaire of contractuele bewaarplichten moeten bewaren, worden niet gewist, maar worden voor alle andere doeleinden geblokkeerd. U kunt ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt een verzoek tot verbetering, wijziging en beperking per e-mail indienen. Wij verwachten dat u in uw e-mail aangeeft welke gegevens gecorrigeerd moeten worden. Indien u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens, verwachten wij dat u in uw e-mail aangeeft wat uw bezwaren zijn.

Recht op doorgifte van gegevens 
U kunt een kopie opvragen van uw persoonsgegevens die wij in ons bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij met uw toestemming of voor de uitvoering van onze overeenkomst(en) hebben verwerkt. Wij zullen u de kopie verstrekken in een standaard bestandsformaat.

Recht op herroeping van de toestemming 
Voor zover de verwerking is gebaseerd op uw voorafgaande toestemming, hebt u het recht die toestemming in te trekken. U kunt dit doen door ons een e-mail te sturen.

Klachten
Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij uw privacy waarborgen, kunt u per e-mail contact met ons opnemen. U kunt ook contact opnemen met de nationale toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens.

7. Doorgeven van gegevens aan derden

Bepaalde persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen in het kader van onze wettelijke verplichtingen worden doorgegeven aan derden. Sommige derden verwerken persoonsgegevens in opdracht van onze organisatie om een specifieke taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die optreden als verwerkers, verwerkersovereenkomsten en stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat wij uw persoonsgegevens voldoende beveiligen. De informatie die wij verzamelen kan ook worden gedeeld met onze partners voor analytische doeleinden. Er wordt geen persoonlijke informatie doorgegeven, verhandeld of gepubliceerd buiten onze organisatie en vertrouwde partners. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, noch verhuurd, verspreid of anderszins commercieel ter beschikking gesteld aan derden, behalve zoals hierboven beschreven of met uw voorafgaande toestemming. In zeldzame gevallen kunnen wij genoodzaakt zijn uw persoonlijke gegevens te verstrekken op grond van een gerechtelijk bevel.

8. Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Wij gebruiken cookies voor systeemgerelateerde, statistische en advertentiedoeleinden. Sommige cookies zijn essentieel voor de goede werking van de website. Cookies volgen uw activiteiten op een website en maken uw winkelervaring gemakkelijker door bijvoorbeeld uw apparatuur te herkennen en uw voorkeuren en instellingen te onthouden. Cookies worden ook gebruikt voor het verzamelen van gegevens, zoals de duur van de sessie, het aantal bezochte pagina's, afgesloten transacties of demografische gegevens. Deze informatie wordt gebruikt voor analytische doeleinden en stelt ons in staat om de beste winkelervaring voor u te creëren. Onze cookies verzamelen geen informatie die kan worden gebruikt voor het traceren of identificeren van personen.

9. Beveiliging

De veiligheid van persoonsgegevens heeft voor ons de hoogste prioriteit. Uw bij ons opgeslagen gegevens worden daarom beschermd door technische en organisatorische maatregelen om verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. In het bijzonder zijn onze medewerkers die deze persoonsgegevens verwerken, verplicht tot geheimhouding van deze gegevens. De overdracht van persoonsgegevens die bijzondere bescherming behoeven, wordt gecodeerd. U kunt dit bijvoorbeeld zien aan het slotje dat de browser toont bij een SSL-verbinding. Technische beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens (zoals virusscans, firewalls, encryptie, enz.) worden regelmatig gecontroleerd en zo nodig aangepast aan de stand van de techniek. Deze principes zijn ook van toepassing op bedrijven die de gegevens volgens onze instructies verwerken en gebruiken. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@offenbachgroup.com.

10. Disclaimer

Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen ons en de betrokkene is Nederlands recht van toepassing. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of wetgeving wordt aangepast. Wij kunnen de inhoud van deze verklaring te allen tijde wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.