Privacyverklaring

Per 25 mei 2018

PRIVACYVERKLARING-OFFENBACH GROUP

1 INLEIDING

Frank 1967 maakt deel uit van de Offenbach Group. Offenbach Group acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt, evenals aan de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf haar inwerkingtreding. Offenbach Group is de Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij hebben geen Functionaris Gegevensbescherming (FG), maar we helpen u graag met uw vragen. Hiervoor kunt u contact opnemen via privacy@offenbachgroup.com.

In deze privacy statement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, gebruiken en voor welke doeleinden dit gebeurt.

2 WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERWERKT

Wanneer u gebruik maakt van onze website zonder een aankoop te doen, zal er niet worden gevraagd naar uw persoonlijke gegevens. Wanneer er wel sprake is van aankoop van één van onze producten (via onze website, telefonisch, per e-mail of andere kanalen) worden enkele gegevens gevraagd om u als koper te kunnen identificeren. Dit doen we aan de hand van verschillende gegevens, zoals: naam, afleveradres, telefoonnummer en andere gegevens die vermeldt staan op het aankoopformulier. Op de website wordt duidelijk aangegeven welke velden optioneel en/of verplicht zijn om in te vullen.

Om gebruik te maken van onze diensten is een registratie nodig om het bestelproces succesvol in gang te zetten. Deze geregistreerde gegevens worden verzameld en opgeslagen in ons systeem. Ons doel is om u te voorzien van een snelle, efficiënte en aangename koopervaring met behulp van de registratie. Het maakt het voor ons ook mogelijk om onze service te verbeteren waar nodig. Belangrijk voor u om te weten is dat we alleen de benodigde gegevens zullen verzamelen bij het plaatsen van een bestelling.

Daarnaast komen bij een bezoek aan onze website automatisch ook andere gegevens beschikbaar zoals uw IP-adres, informatie over de internetsite van waaruit u onze website geopend hebt of over de door u gebruikte internet-browser (technische informatie).

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@offenbachgroup.com, dan verwijderen wij deze informatie.

3 GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– Het afhandelen van uw bestelling en betaling

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

– Om goederen en diensten bij u af te leveren

– Wij analyseren uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren

– Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

4 RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

Uw NAW-gegevens, geslacht, e-mailadres en factuuradres worden verzameld met het oog op het afhandelen van uw offerte aanvraag of uw bestelling. Wij verwerken deze gegevens op basis van het uitvoeren van een overeenkomst.

Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij per brief, e-mail, social media of nieuwsbrieven. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. U kan op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een afmeldlink. U kan ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Het sturen van reclame doen we op basis van uw voorafgaande toestemming.

Voor de verbetering van onze dienstverlening houden wij ook uw persoonsgegevens bij. Bijvoorbeeld klikgedrag op de website om te analyseren welke artikelen het meest bekeken worden of om te zien of onze nieuwsbrieven relevant zijn. Wij doen dit op basis van uw voorafgaande toestemming.

5 BEWAARTERMIJN

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk en niet langer dan de wettelijke bewaartermijnen.

6 WAT ZIJN UW RECHTEN

Op basis van Europese privacywetgeving heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen ten aanzien van uw gegevens. In deze paragraaf staan uw rechten omschreven. Als u een of meerdere rechten wil uitoefenen, neemt u dan contact met ons op. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen (privacy@offenbachgroup.com). Om uw verzoek in behandeling te kunnen nemen, hebben wij minimaal de volgende informatie van u nodig:

– Uw volledige naam;

– Uw adres;

– Een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Om misbruik van uw kopie te voorkomen, adviseren wij altijd het volgende te doen: breng een markering aan op uw kopie, bestaande uit het doel, voor wie het bestemd is en de datum waarop u het verstrekt hebt. Bijvoorbeeld: Offenbach Group, inzage verzoek 1 mei2018. Maak eveneens uw Burgerservicenummer onleesbaar.

Mogelijk kunnen wij bijkomende inlichtingen van u vragen bij de behandeling van uw verzoek.

a/ Recht op toegang en inzage

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens. U kunt een verzoek tot inzage per e-mail bij ons indienen.

b/ Recht op verbetering, verwijdering en beperking

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. Gegevens die wij krachtens wettelijke, statutaire of contractuele bewaarverplichtingen moeten opslaan, worden niet gewist maar wel voor alle andere doeleinden geblokkeerd.

U mag tevens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken. U kunt een verzoek tot verbetering, wijziging en beperking per e-mail bij ons indienen. Wij verwachten dat u in uw email aangeeft welke gegevens gecorrigeerd dienen te worden. Als u ernstige bezwaren heeft tegen de verwerking van uw gegevens dan verwachten wij dat u in uw e-mail aangeeft wat uw bezwaren zijn.

c/ Recht op gegevensoverdracht

U kunt bij ons een kopie van uw persoonsgegevens opvragen die wij in ons bezit hebben. De kopie betreft alleen de gegevens die wij hebben verwerkt met uw toestemming of voor het uitvoeren van onze overeenkomst(en). Wij zullen u de kopie aanleveren in een gangbaar bestandsformaat.

d/ Recht op intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken. U kunt dit doen door ons een e-mail te sturen.

e/ Klachten

Bent u niet tevreden over de manier waarop wij uw privacy waarborgen dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail. Daarnaast kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

7 DOORGIFTE AAN DERDEN

Bepaalde persoonsgegevens die wij van u verwerken, kunnen worden doorgegeven aan derden o.m. in het kader van onze wettelijke verplichtingen.

Sommige derden verwerken in opdracht van onze organisatie persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat wij uw persoonsgegevens op voldoende wijze zouden beveiligen.

De informatie die wij verzamelen kan tevens worden gedeeld met onze partners voor analytische doeleinden. Er wordt daarbij geen persoonlijke informatie doorgespeeld, verhandeld of gepubliceerd buiten onze organisatie en vertrouwde partners.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurd, verdeeld of anderszins commercieel ter beschikking worden gesteld aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met uw voorafgaande toestemming.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens dienen te verstrekken ingevolge een gerechtelijk bevel.

8 COOKIES

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan een website op uw harde schijf worden opgeslagen. Wij maken gebruik van cookies voor systeem gerelateerde, statistische en reclamedoeleinden.

Sommige cookies zijn essentieel voor het correct laten functioneren van de website. Cookies volgen uw activiteiten op een website en maken uw winkelervaring gemakkelijker door bijv. herkenning van uw apparatuur en het onthouden van uw voorkeuren en instellingen.

Cookies worden ook gebruikt voor het verzamelen van gegevens, zoals duur van de sessie, aantal bezochte pagina’s, afgesloten transacties of demografische data. Deze informatie wordt gebruikt voor analytische doeleinden en stelt ons in staat om de beste winkelervaring voor u te creëren. Onze cookies verzamelen geen informatie die gebruikt kan worden voor het volgen of het identificeren van personen.

9 BEVEILIGING

De veiligheid van persoonlijke gegevens heeft bij ons grote prioriteit. Uw gegevens die wij opslaan, worden daarom door ons met technische en organisatorische maatregelen beschermd teneinde verlies of misbruik door derden effectief te voorkomen. Met name onze medewerkers die deze persoonlijke gegevens verwerken, zijn tot geheimhouding van deze gegevens verplicht. De transmissie van persoonlijke gegevens waarbij bijzondere bescherming vereist is, gebeurt gecodeerd. Dit kunt u bijvoorbeeld zien aan het slotje dat de browser bij een SSL-verbinding laat zien. Technische veiligheidsmaatregelen ter bescherming van uw gegevens (zoals virusscans, firewalls, encryptie,..) worden regelmatig gecontroleerd en indien nodig aangepast aan de nieuwste stand der techniek. Deze principes gelden ook voor bedrijven die in onze opdracht en volgens onze aanwijzingen gegevens verwerken en gebruiken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via privacy@offenbachgroup.com.

10 DISCLAIMER

De Nederlandse wet is van toepassing op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen tussen ons en de betrokkene. Deze verklaring kan van tijd tot tijd wijzigen, bijvoorbeeld omdat onze website of de wetgeving aangepast wordt. We mogen de inhoud van deze verklaring altijd en zonder waarschuwing vooraf wijzigen.